Impressionen von Nordzypern

Girne /Kyrenia

 Made in Germany